Kontrastowa

27 tekstów – auto­rem jest Kon­tras­to­wa.

wiatr jest słod­ki. ma­my bun­towników, ateistów i słońce jak z kiep­skiego lan­dszaf­tu. sprze­daje­my się za 7.99, wszys­cy ma­my dep­resje i ra­dośnie pod­ci­namy so­bie żyły zar­dze­wiałą żyletką. -.-. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 7 grudnia 2010, 19:44

Zaczęła się woj­na. Ko­rea Północ­na zaata­kowała Ko­reę Połud­niową. USA ma so­jusz z Ko­reą Płd, ma na jej te­renie stację, więc os­trze­ga: jeżeli Ko­rea Płn się nie us­po­koi, wkroczą. Jeżeli Ko­rea Płn wyciągnie [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 13 fiszek • 29 listopada 2010, 06:55

Idziesz spać z tą za­jebistą świado­mością, że wreszcie odet­chniesz.
Budzisz się i mówisz.... " Zno­wu ta je­bana rzeczy­wis­tość " 

Wy­baczcie za słownictwo. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 28 listopada 2010, 18:11

To nie miało tak wyglądać. mieliśmy zos­tać przy­jaciółmi, na­wet naj­lep­szy­mi. Mieliśmy mówić so­bie wszys­tko. miałam uwiel­biać Ciebie i ze wza­jem­nością, ale nie kochać. Po naszym roz­sta­niu miała nas­tać ideal­na przy­jaźń, na wiele lat. Więc dlacze­go te­raz niena­widzisz mnie, a ja niena­widzę Ciebie? 

myśl
zebrała 21 fiszek • 25 listopada 2010, 18:36

Spraw bym mog­la znów odet­chnąć z ulgą i po­wie­dzieć :
- Na­reszcie spokój... 

myśl
zebrała 18 fiszek • 28 października 2010, 21:20

Czy żyją na świecie nor­malni ludzie...? 

myśl
zebrała 13 fiszek • 27 października 2010, 20:08

Mi­mo wszys­tko mo­je ser­ce nig­dy nie poz­wo­li Ci odejść... 

myśl
zebrała 30 fiszek • 24 października 2010, 17:44

Nie pot­ra­fię przejść obok Ciebie obojętnie.
Jes­teś o rok młod­szy a two­ja obec­ność i twój wzrok do­minują.
Dlacze­go nie zwra­casz na mnie uwa­gi?
No tak... prze­cież jes­tem star­sza o ten je­den głupi rok... 

myśl
zebrała 25 fiszek • 21 października 2010, 19:25

Przychodzisz z ko­leżanką do ko­leżan­ki z kla­sy i opo­wiadasz różne his­to­rie. Następne­go dnia do­wiadu­jesz się, że wy­zywałaś jej rodziców.
I mam te­raz do Was py­tanie drodzy in­ternauci...
Co WY o tym sądzicie? 

myśl
zebrała 7 fiszek • 11 października 2010, 20:20

Miłość jest czymś cu­dow­nym... ale to właśnie przez nią za­pomi­nasz o całym świecie i uważasz, że nic in­ne­go się nie liczy następnie za­nied­bu­jesz swoich blis­kich. A gdy Wasza miłość się kończy to TY zos­ta­jesz z niczym. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 10 października 2010, 13:20

Kontrastowa

Kontrastowa

Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Aktywność